Gå til innhold

Skolens ansvar

Les mer expand_more

Mange lurer på:

Skolens rolle når det kommer til kjønnsdelt utdanningsvalg

Bufdir har svaret!

Skolen skal bidra til å fremme likestilling. Denne forpliktelsen finner vi i likestillings- og diskrimineringsloven, og i skolens egne styringsdokumenter. Forpliktelsene rammes også inn av internasjonale mål og konvensjoner.

Skolene er pålagt å ta hensyn til og være bevisste på kjønn og kjønnsroller i sitt arbeid med karriereveiledning og utdanningsvalg. Ifølge kapittel 22 i forskrift til opplæringsloven skal den enkelte elev få den hjelpen han eller hun trenger for å utvikle seg videre og utnytte egne interesser uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller.

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger alle offentlige myndigheter å arbeide aktivt, planmessig og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten innebærer blant annet å motarbeide stereotype oppfatninger av kjønn. Denne plikten gjelder også alle kommuner og skoler.

Loven slår dessuten fast at innhold i læremidler og i undervisning skal fremme likestilling og hindre diskriminering.

Hvordan kan skolen arbeide med kjønnsdelte utdanningsvalg?

Det er opp til skolene selv hvordan de følger opp føringene overfor i praksis. Under har vi listet opp noen tips til hvordan skolen kan bruke læreplanene i faget utdanningsvalg til å arbeide med kjønnsdelte utdanningsvalg.

Læreplanen for faget utdanningsvalg

Ifølge læreplanen for faget utdanningsvalg skal faget bidra til at elevene utvikler en trygg identitet og til at de skal kunne ta valg ut fra egne interesser og forutsetninger. 

Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene tar selvstendige valg og bidra til at de utforsker karrieremuligheter basert på likeverd og likestilling. Et av kompetansemålene er: å kunne utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg.

Flere av de øvrige kompetansemålene i faget utdanningsvalg kan ses i sammenheng med å legge til rette for mindre kjønnsdelte utdanningsvalg.